Moje Boisko – ORLIK

 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2010.

Wartość zadania wyniosła 922 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 304 000,00 zł i Ministerstwa Sportu i Turystyki 304 000,00 zł.

Szczegółowe dane ORLIKA:

* boisko piłkarskie o wymiarach 62×30 m (pole gry 57×28 m ) o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa,

* boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 32,1 x 19,1 m (pole gry 28,1X15,1m) z nawierzchnią poliuretanową,

* budynek zaplecza socjalne z toaletami i szatnią,

* oświetlenie terenu za pomocą 8 masztów oświetleniowych o wysokości 9 m.

* zagospodarowanie terenu (ciągi komunikacyjne i powierzchnia pod kontener na odpadki stałe, zieleń),

* ogrodzenie boiska, brama wjazdowa i furtka wejściowa.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012”

przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola bł. Jana Pawła II.
 3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest trener środowiskowy, nauczycie , zwany dalej trenerem.
 4. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
 5. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
 • obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu:

     a)   planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świniarach: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

     b)  boiska są dostępne dla wszystkich chętnych:                                                                

         z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych i innych imprez szkolnych

         od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach popołudniowych

 • korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
 • przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
 • dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
 • wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste);
 • zajęcia na obiekcie organizuje trener (instruktor);
 • w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy (instruktor ) może zawiesić korzystanie z obiektu;
 • prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły;
 • dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do trenera (instruktora) wystąpi określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób.
 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:
 • przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
 • stosowanie się do poleceń trenera (instruktora);
 • korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 • niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
 • palenia papierosów;
 • przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
 • wprowadzania zwierząt;
 • używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
 • dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
 • poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  • złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
  • pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
  • posiadają nieodpowiednie obuwie.
 2. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close